Farmy fotowoltaiczne

Proces budowy i uruchomienia farmy fotowoltaicznej to spore przedsięwzięcie wymagające odpowiedniego zaplecza logistycznego jak i sporych nakładów pieniężnych. Na samym początku należy znaleźć odpowiednią działkę pod budowę farmy fotowoltaicznej, kolejnym etapem jest wypełnianie niezbędnych wniosków i składanie dokumentów.

1. Zasady wyboru odpowiedniej działki

Działka na której ma powstać farma fotowoltaiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami:
-możliwość skierowania paneli fotowoltaicznych na południe,
-klasa ziemi IV lub gorsza bądź nieużytek rolny,
-niewielka odległość do linii energetycznej (max 500 m),
-powierzchnia średnio 2 ha na 1 MW,
-brak zacienienia.

2. Decyzja środowiskowa

Gdy odpowiednia działka pod inwestycję została wybrana, trzeba uzyskać decyzję środowiskową. Jest to dokument, który wydaje Urząd Gminy lub Urząd miasta, informuje on w jaki sposób powinno się zrealizować przedsięwzięcie, aby nie naruszyć stanu środowiska. Uzyskanie tego dokumentu jest pierwszym krokiem do otrzymania pozwolenia na budowę. Przed wizytą w urzędzie należy przygotować kilka dokumentów:
-Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
-Karta informacyjna przedsięwzięcia,
-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (gdy plan nie istnieje, należy dołączyć informację o jego braku, czyli zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
-Dokument, który potwierdza tytuł prawny Inwestora do korzystania z nieruchomości,
-Wypis działek objętych inwestycją z rejestru gruntów,
-Wypis działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia,
-Mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowana inwestycja oraz przewidywalnym obszarem, na jaki będzie oddziaływać (100 m od granic działek objętych inwestycją),
-Mapa ewidencyjna działek przeznaczonych na przedsięwzięcie oraz działek w odległości do 100 m (mapy ożna uzyskać w starostwie powiatowym odpowiednim dla danej działki lub w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
-Numer KRS spółki (właściciela inwestycji),
-Dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

3. Warunki zabudowy

Po otrzymaniu decyzji środowiskowej należy udać się do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Jest to konieczne wtedy, gdy działka, na której będzie realizowana inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Aby uzyskać warunki zabudowy należy przygotować następującą dokumentację:
-Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
-Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pozyskana od geodety bądź ze starostwa powiatowego. Do wniosku trzeba załączyć 2 egzemplarze mapy – jeden czysty i drugi z zaznaczonym obszarem objętym wnioskiem,
-Przedstawienie inwestycji w formie graficznej i opisowej,
-Decyzja środowiskowa,
-Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
-Należy również wystąpić o warunki przyłączenia do sieci energetycznej – dokumenty potrzebne do tego etapu mogą różnić się w zależności od operatora sieci.

4. Pozwolenie na budowę

Po uzyskaniu warunków zabudowy można starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę razem z poniższymi załącznikami :
-Projekt budowlany wykonany przez uprawnionego projektanta,
-Decyzja środowiskowa,
-Warunki zabudowy,
-Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości,
-Potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można rozpocząć prace budowlane – budowę zaczyna się od wykonania dróg dojazdowych, ogrodzenia i monitoringu.

5. Koncesja na produkcję energii elektrycznej

Ostatnią rzeczą potrzebną do zakończenia inwestycji jest otrzymanie koncesji na produkcję energii elektrycznej. Aby uzyskać koncesję należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki następujące dokumenty:
-powykonawczą mapę geodezyjną, którą wykonuje się po zakończeniu budowy,
-Trzyletni bilans finansowy przychodów i strat,
-Przyznaną promesę,
-Pozwolenie na użytkowanie.

Gdy uda się otrzymać koncesję na produkcje i sprzedaż energii elektrycznej ze słońca, można legalnie dostarczać energię do sieci.

Chcesz postawić farmę fotowoltaiczną razem z nami? Wypełnij formularz obok, bądź zadzwoń:

600017516